صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > توسعه شبکه و ارتقا شبکه 

 

 

                                                                                                   

                                                                                             

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروهای شاغل در واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت

نرجس اکبریان : کارشناس ارشد آموزش سلامت  

آمنه آزاده وار : کارشناس آمارو مدارک پزشکی

مریم حسینی : کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف واحد

 1.شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد  متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور.
 2.تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي

3.بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي

4.پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

5.مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه

6. بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

7.مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات و نيروي انسانی

8.نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات شبكه هاي بهداشتي درماني

9. برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني

10.آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت ).

11.جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني

12.بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني
13.بررسي و تحليل گزارش هاي واصله ، تهيه و ارائه گزارشات ادواري حاوي اطلاعات ، آمار ، و شاخص هاي خدمات بهداشتي جهت واحدها و اعلام نتايج به سازمان هاي ذيربط .
14.هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.
15.طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني ..
16برنامه ريزي، نظارت و مشاركت در آموزش و بازآموزي رابطين بهداشتي
17. پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.
18.جلب و مشاركت جامعه در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سلامت در سطوح ( مشاركت داوطلبان محلات ، نيروي مقاومت و نيروهاي نظامي و انتظامي ، حوزه هاي علميه ، كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور ، سازمانهاي دولتي و غيردولتي ، مشاركت خيرين و واقفين ، مشاركت مدارس ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ...
19.تعيين پراكندگي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات كافي و پوشش واحدها ي بهداشتي
20.پيشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ايجاد،حذف ويا تبديل واحدها
21.نظارت براجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي، ادغام خدمات و هماهنگي واحدها
22.بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدها وپيگيري تامين آنها
23. نظارت بر وضعيت تجهيزات و جمع آوري نيازها و پيگيري خريد تا حصول نتيجه در صورت اعتبار
24. نظارت بر نحوه ارايه خدمات واحدهاي تابعه
25. بررسي وتطبيق نيروي انساني منظورشده براي واحدهاي و پيشنهاد اصلاح تشكيل آنها
26. برنامه ريزي آموزشي جهت بهورزان با هماهنگي واحدها و نظارت بر حسن اجراي آن
27.بررسي زيج حياتي وتجريه وتحليل شاخص ها
28.تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي و نظارت بر اجراي آن
29.انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق