نام و نام خانوادگی       میزان تحصیلات سابقه خدمت
  احسان خداکریمی کارشناس بهداشت عمومی 12سال

وظایف و مسئولیت ها: 

- استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تاسیسات و مدارک محرمانه

- برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

-مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست وانجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان موسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده 

- تهییه و ابلاغ بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش های حراستی 

- برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارشات لازم

- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، دورنگار ، بی سیم و با سیم دستگاه متبوع

- دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و حراست از انها بر اساس مقررات مربوط

- کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم

- انجام سایر امور مربوط